Потребителски кредит – за какво трябва да внимава клиента

08/07/2013 01:48380 Прочитания

Често в живота си сме изправени пред недостиг на финансови средства да покрием текущите си нужди или инвестираме в нов автомобил, апартамент или просто за ремонт на старото си жилище. Тогава единственият ни вариант е сключването на договор за кредит с банка. Всяка банка сама определя търговската си политика за отпускане на кредити и условията на тези договори. И все пак има основни изисквания, които трябва да спазва както тя, така и ние, разбира се, в зависимост от вида на кредита, за който кандидатстваме.

consumer_loan

Три са основните точки, към които трябва да насоча своето внимание при тегленето на потребителски кредит като физическо лице:

  1. изискванията към преддоговорната информация и начина на изчисляване на годишния процент на разходите при договор за потребителски кредит;

  2. правото на потребителите на отказ от сключения договор за потребителски кредит, както и на предсрочно погасяване на задълженията;

  3. правото на достъп до процедури за разрешаване на спорове във връзка с договор за потребителски кредит.

 Точка 1 е т. нар. “Право на информация”, което имам и което банката е задължена да ми предостави:

  1. Още преди да съм обвързан от предложение или от договор за предоставяне на потребителски кредит, кредиторът или кредитният посредник предоставя своевременно условията на договора и необходимата информация за сравняване на различните предложения и за вземане на информирано решение за сключване на договор за потребителски кредит.

  1. Информацията ми се предоставя във формата на стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителските кредити съгласно приложение № 2 от Закона за потребителския кредит. Тя ми се предоставя безвъзмездно, на хартиен или друг траен носител, поясен и разбираем начин, като всички елементи на информацията се представят с еднакъв по размер, вид и формат шрифт.

  1. При поискване от моя страна кредиторът ми предоставя предварително и безвъзмездноекземпляр от проекта на договор за кредит.

  1. Винаги трябва да чета всичко в договора, защото колкото и тежки да са тези условия за мен, ако не противоречат на закона, съм задължени да ги изпълнявам.

 

…продължава на pravatami.bg