Законовите ми права при наем на жилище

29/07/2013 08:1937 Прочитания

Какво се случва?

Нуждая се от жилище, поради което търся да наема апартамент или къща. След като проуча пазара, харесам си жилище и реша да го наема, трябва да сключа договор за наем на имот. Това е особен вид договор, при който аз, като наемател, ще плащам месечен наем на лицето, което ми е предоставило жилището (наемодател), за да мога да го използвам по предназначение. Следващият материал има за цел да ме запознае с основните правила, които регулират наемните отношения.

Важно! Трябва да имам предвид, че законът дава широкасвобода за постигане на уговорки между мен като наемател и лицето, което ми предоставя помещението за ползване. В редки хипотези, когато направените уговорки противоречат на закона, на морала или на добрите нрави, няма да регулират отношенията ни по договора за наем. Във всички останали случаи меродавна е волята на страните по договора, поради което ще важат правилата, които сме уговорили аз и моят наемодател. Затова трябва да бъда внимателен с какви условия се съгласявам при сключването на договора.

За какво трябва да внимавам?

Договорът за наем, който сключвам, може (и е най-добре да бъде) в писмена форма, за да е ясно какви уговорки са направени, какви задължения възникват за мен като наемател и какви задължения за наемодателя като такъв. Възможно е уговорките да бъдат направени устно, като в този случай договорът ще бъде съвсем законен, но доказването на направените уговорки ще бъде по-трудно, а в определени случаи дори невъзможно.

Трябва да имам предвид, че е възможно сключването на договора в по-специфична форма с целгарантиране на моите интереси като наемател, в случай че наемодателят прехвърли собствеността върху ползвания от мен имот, преди да е изтекъл уговореният в договора срок за наема:

1.  Ако сключим договора за наем при нотариус, който удостовери датата на сключването на този договор, аз като наемател ще мога да ползвам наетия имот до края на уговорения в договора срок, но не повече от 1 година от продажбата.

2.   Ако сключеният договор бъде вписан в имотния регистър, аз, като наемател, ще мога да ползвам наетите помещения до края на уговорения в този договор срок, без допълнителни ограничения.

Какви права възникват за мен?

1.     За мен възниква правото да ползвам наетото помещение за целите, за което то е създадено, а при изрична уговорка в договора – и за целите, за които е уговорено. Така например, мога да се уговоря с наемодателя на апартамент в жилищна сграда, че ще ползвам жилището като офис или зъболекарски кабинет, например. В този случай трябва да имам предвид, че следва да се извърши промяна на предназначението на имот;

2.     За мен възниква правото да искам от наемодателя да извършва необходимите ремонтни дейности, които да поддържат помещнията годни за употребата, за която са наети, освен в случай че не сме се уговорили аз да извършвам тези ремонти;

3.     За мен възниква правото да разваля договора, в случай че наемодателят не изпълнява някоя от уговорените в договора клаузи.

4.     За мен възниква правото на обезщетение, в случай че ми бъде отнето държането на наетата от мен вещ, преди изтичането края на договора за наем;

 

…продължава на pravatami.bg