Как безпроблемно да напусна работа

15/11/2013 17:55242 Прочитания

Работодателят ми не е коректен и не изпълнява поетите спрямо мен задължения. Решен съм да напусна, но кой е най-бързият начин да го направя?

В определени случаи Кодексът на труда ми дава право да напусна работа незабавно – без да е необходимо да чакам изтичането на някакъв срок. В тези случаи е достатъчно да отправя писмено заявление до работодателя, с което да доведа до знанието му решението си. Заявлението мога да формулирам свободно – важното е от него ясно да личи волята ми за напускане (напр. „Уважаеми/а Г-не/Г-жо, с настоящото заявление прекратявам трудовото ни правоотношение.”). В заявлението трябва да се изтъкне и конкретно основание от посочените по-долу (за справка – чл. 327 от Кодекса на труда).

В кои случаи е допустимо напускане без предизвестие?

 1. Ако поради някакво заболяване не мога да изпълнявам работата си, здравните органи са го установили и със свое предписание са определили на каква работа мога да бъда преместен, а работодателят не ми осигурява тази възможност.
 2. Ако работодателят ми забави плащания по трудовото правоотношение (тук попадат дължими заплати и обезщетения). За да възникне правото ми на напускане, е достатъчно забавяне от само един ден.
 3. Ако работодателят ми, без мое съгласие, промени мястото или характера на работата, намали уговореното трудово възнаграждение, както и когато не изпълни други задължения, които е поел. В тази връзка следва да се има предвид, че Кодексът на труда в определени случаи допуска работодателят едностранно да изменя мястото и характера на работа (при т. нар. престой, производствена необходимост и в някои други извънредни случаи), така че ако имам съмнения дали промяната е правомерна, е най-добре да се посъветвам с юрист.
 4. Ако в резултат на определени промени в работодателя, посочени в закона, значително се влошат условията ми на труд. Дали има значително влошаване на условията, е въпрос на конкретна преценка.
 5. Ако преминавам на платена изборна работа или постъпвам на научна работа въз основа на конкурс.
 6. Ако продължавам образованието си в учебно заведение на редовно обучение или постъпвам на редовна докторантура. В първия случай няма ограничение във връзка с вида на учебното заведение – то може да бъде както средно, така и висше, същественото е формата на обучение да е редовна.
 7. Ако работя по срочен трудов договор за определен срок или за заместване и премина на друга работа за неопределено време.
 8. Ако работя по трудов договор с предприятие, осигуряващо временна заетост, и си намеря постоянна работа. Условието тук е новата работа да е при работодател, който не е такова предприятие.
 9. Ако преди да започна работа при настоящия си работодател, съм бил незаконно уволнен, обърнал съм се към съда и той е признал уволнението за незаконно и ме е възстановил на старата ми работа и желая да се върна при предходния си работодател.
 10. Ако постъпвам на държавна служба.
 11. Ако работодателят ми преустанови дейността си. Тук става въпрос за фактическо преустановяване на дейността за 15 дни. Не един или два са случаите, в които работодателят просто изчезва, като работниците му дори не могат да го открият и се оказват обвързани от трудови договори, изпразнени от съдържание. Ако това ми се случи, мога да се обърна към инспекцията по труда, която ще извърши проверка и със свой акт може да констатира прекратяването на трудовото правоотношение, ако това основание действително е налице.

…продължава на pravatami.bg