Поръчителство при кредит – Рисковете

28/05/2013 01:27119 Прочитания

Поръчителството е сложна правна фигура, която в най-общ вид изглежда така:  “обещавам да платя, ако длъжникът не го направи”. Т.е. аз гарантирам изплащането на дълг, от който не съм се възползвал. Погледнато от този ъгъл, поръчителят се поставя в особено неравностойно положение. Затова следващата статия има целта да очертае основните права и задължения на поръчител, както и да ми напомни за какво да внимавам, в случай че ми се наложи да стана поръчител.

1. Първата стъпка е сключването на договора за поръчителство.Той трябва да се сключи задължително и само в писмена форма. Страни по договора са кредиторът и поръчителят. Затова ако договор за поръчителство се сключи с длъжника, то това не е договор за поръчителство, а нещо друго. В този случай аз няма да мога да се ползвам от защитата, която законът дава на поръчителите.

2. Обещавам да изпълня чуждо задължение. Отговарям за всяко неизпълнение на длъжника – в същия размер и при същите условия като него. Така че добре би било предварително да се запозная с уговорките между кредитора и длъжника. Защото, ако в договора за поръчителство не се предвиди нищо друго, аз ще дължа абсолютно същото каквото има да дава длъжникът (в т.ч. лихви, неустойка, разноски по събиране на вземането). Препоръчително е да уговоря с кредитора поръчителството ми да е за част от дълга на длъжника, не за цялата сума. Пример в тази насока е дълг от 10 000 лв., по който ставам поръчител, но с изричната уговорка, че моята отговорност е до 5 000 лв. В тази хипотеза, при неизпълнение на задължението от страна на главния длъжник, кредиторът ще може да търси от мен остатъка от неплатената сума, но не повече от 5 000 лв. В случай че длъжникът плати само 8 000 лв. от задължението, аз ще бъда задължен да платя остатъка от 2 000 лв. Ако длъжникът плати само 3 000 лв. обаче кредиторът ще може да иска от мен не остатъка от 8 000 лв, а само 5 000 лв., защото съм уговорил в договора си за поръчителство отговорността ми да не надхвърля 5 000 лв.

3. Дължа в същия размер и при същите условия (ако не се уговори нещо друго). Това от своя страна има и един положителен елемент. Не мога да гарантирам при по-тежки условия и за по-голям размер от длъжника. Връщайки се в хипотезата на горепосочения пример – няма да мога да поръчителствам за сума от 15 000 лв. И ако все пак това се случи, размерът на гарантираното от мен автоматично ще се намали до 10 000 лв.

 

…продължава на pravatami.bg